Monday, 15 March 2010

Tentang Mahar

dikutip dari: Pustaka Eidariesky

Mahar adalah pemberian kepada istri di awal terbentuknya sebuah ikatan kehalalan antara suami istri. Pemberian ini bentuknya bisa berupa benda atau pun uang. Minimal sesuatu yang punya nilai meskipun rendah harganya.

Pemberian mahar merupakan upaya penghormatan dan ri�ayah Islam yang berhak diterima seorang wanita dari calon suaminya.

Mahar Merupakan Hak Istri

Mahar itu menjadi hak istri bukan mertua. Sedangkan dahulu di zaman jahiliyah, menjadi hak ayah kandung / wali dari seorang wanita. Praktek jahiliyah seperti itu telah dihapus dengan datangnya Islam, sehingga tidak ada kesan seorang ayah "menjual" anak gadisnya dengan harga tertentu.

Dengan landasan ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

Maka berikanlah kepada wanita mahar mereka. (QS. An-Nisa : 4)

Selain itu, dalam prakatek sehari-hari, manakala ada seorang yang mau menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW menanyakan apakah wanita itu bersedia dinikahi dengan mahar ini atau itu? Beliau tidak bertanya kepada walinya atau ayahnya, melainkan bertanya kepada wanita yang bersangkutan, sebab dia-lah yang berhak mengatakan setuju atau tidak atas mahar yang diajukan.

0 comments: